Selecteer de taal

Artikel  1 -  Definities
Artikel  2 -  Identiteit
Artikel  3 -  Algemene voorwaarden
Artikel  4 -  Het aanbod
Artikel  5 –  Afkoelingsperiode
Artikel  6 -  Leveranties
Artikel  7 -  Totstandkoming van de overeenkomst
Artikel  8 -  De prijs
Artikel  9 – Conformiteit
Artikel 10 – Verzenden en retourneren
Artikel 11 – Schademeldingen
Artikel 12 - Eigendomsrecht
Artikel 13 - Garantie
Artikel 14 - De bestelling
Artikel 15 - De uitvoering van de bestelling
Artikel 16 - Duurtransacties
Artikel 17 - Betaling
Artikel 18 - Geschillen


Artikel 1 - Definities


In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.
Verkoop op afstand: een door de verkoper of dienstverlener georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

2.
Overeenkomst: elke overeenkomst aangaande verkoop op afstand.

3.
Communicatietechniek op afstand: een middel dat, zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van partijen kan worden gebruikt voor het voor het sluiten van een overeenkomst op afstand;

4.
Bedrijf: het bedrijf of, indien zulks van toepassing is, het onderdeel van het bedrijf dat zich bezighoudt met de verkoop op afstand. Niet als bedrijf in deze zin wordt beschouwd degene die zich bezighoudt met de verkoop op afstand van verzekeringen;

5.
Klant: de koper van goederen of afnemer van diensten, zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;

6. Aanbod: elke aanbieding van goederen en/of diensten, inclusief de daarbij van toepassing zijnde voorwaarden, zoals het bedrijf die in haar catalogus, folders of anderszins aan de klant doet;

7.
Prijs: de prijs van het aangeboden goed of van de aangeboden dienst, zonder de bijkomende kosten, zoals deze apart vermeld en bedongen worden;

8.
Afkoelingsperiode: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingrecht;

9.
Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van goederen en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid.

 

Artikel 2 - Identiteit


Intad Belgium BVBA   
Kielsevest 14
B-2018 Antwerpen
België
   


Tel: 0032-494 65 7782

Fax: 0032-3216 9794
 

BTW nr. BE 0440-424-837
KvK.nr. 276-580


Artikel 3 - Algemene voorwaarden

1.
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk contact tussen bedrijf en klant, ongeacht welke communicatiemiddel wordt gebruikt.

2.
Van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen dienen schriftelijk te worden vastgelegd. Bij eventueel ontbreken van een schriftelijke vastlegging kunnen afwijkingen door partijen met alle middelen rechtens worden bewezen.


Artikel 4 - Het aanbod


1.
De aangeboden goederen en/of diensten zijn duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist en waarbij het commerciële oogmerk duidelijk moet blijken. Indien er sprake is van een beperkte geldigheidsduur van het aanbod, wordt deze beperking duidelijk vermeld.

2.
Elk aanbod is onderhavig aan de algemene voorwaarden, afwijkingen hierop zullen duidelijk worden aangegeven bij de betreffende producten en/of diensten.


Artikel 5 - Afkoelingsperiode

1.
Daar er hier sprake is van levering uitsluitend aan bedrijven, is de afkoelingsperiode niet van toepassing.
De afkoelingsperiode zoals wettelijk is vastgelegd, geldt alleen voor consumenten.

 

 

Artikel 6 – Leveranties

 

1.
Leverantie/verkoop geschiedt uitsluitend aan bedrijven met een geldig BTW nummer.

 

2.
Indien er niet kan worden vastgesteld dat het aangemelde bedrijf over een geldig BTW nummer beschikt, zal de verkoper de bestelling weigeren.

3.
Voor Nederlandse klanten geldt dat er te allen tijde BTW over de aangekochte producten en verzend- en handelingskosten worden gerekend, van verlegging zal geenszins sprake kunnen zijn.
4.
De verkoper behoudt zich het recht voor, indien een bestelling binnen 7 dagen na opdracht nog niet betaald is, om de overeenkomst eenzijdig op te heffen.


Artikel 7 - Totstandkoming van de overeenkomst

1.
Onverminderd het bepaalde in het derde lid komt de overeenkomst tot koop en verkoop tot stand op het moment van acceptatie van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2.
Indien de klant een bedrag vooruit betaald heeft en indien de overeenkomst waarop die vooruitbetaling betrekking heeft niet tot stand komt, zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig dagen terugbetaling plaatsvinden.

3.
Het bedrijf treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van persoonlijke informatie en in het bijzonder van betalingen.

4.
Het bedrijf kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of degene die bestelt of aanvraagt aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Het bedrijf is gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de levering bijzondere voorwaarden te verbinden. Weigering louter en alleen wegens adres of woonplaats of omdat de klant behoort tot enige maatschappelijke groepering of bevolkingsgroep is niet toegestaan. Hierbij geldt, dat de vaste woon- of verblijfplaats eenduidig kan worden vastgesteld.

 

 

Artikel 8 - De prijs

1.
Gedurende de aangegeven looptijd zullen de prijzen van de aangeboden goederen en/of diensten niet worden verhoogd, zulks behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven. In tegenstelling tot hetgeen in de vorige volzin is bepaald, is het mogelijk dat, indien de aard van het aangebodene dit met zich brengt, er sprake is van variabele prijzen. In dat geval zal dit en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden vermeld.

2.
Prijsverhogingen na de totstandkoming van een overeenkomst worden alleen tussentijds doorgevoerd wanneer de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen. Daarbij heeft de klant de bevoegdheid heeft de overeenkomst op afstand op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.


Artikel 9 - Conformiteit

Het bedrijf staat er voor in dat de goederen en/of diensten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en niet in strijd zijn met op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

 

 

Artikel 10 – verzenden en retourneren

1.
Verzending van bestelde artikelen zullen uitsluitend plaatsvinden volgens de aangeboden dienst(en) zoals aangegeven in het transactieoverzicht, een overzicht van deze dienst(en) en de kosten hiervan kunt u alsmede vinden onder de kop “Verzending”.

 

2.
Bij retourzendingen behoort er gebruik gemaakt te worden van een verzekerde verzending waarbij de dekking minimaal gelijk is aan de waarde van het product, met handtekening bij ontvangst. Tevens dient het product degelijk verpakt retour gezonden te worden.

 

 

3.
De kosten van het terugzenden komen geheel voor rekening van de afzender. De kosten van het terugzenden wegens defect en/of beschadiging en/of een verkeerde levering zijn op kosten van de verkoper.

 

 

4.
Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd wanneer dit vooraf gemeld is bij de verkoper en wanneer er voldaan is aan deze voorwaarden. Alle kosten voor de verkoper voortvloeiend uit het niet voldoen aan deze voorwaarden worden verhaald op de afzender.

 

 

Artikel 11 – Schademeldingen

 

 

1.
Pakketten met een zodanig beschadigde verpakking dat redelijkerwijs mag worden aangenomen dat de inhoud ook schade heeft opgelopen, mogen en behoren geweigerd te worden in ontvangst te nemen. Controleer bij twijfel hierover de inhoud gezamenlijk met de bezorger.

 

 

2.
De koper verplicht zich er toe ontvangen bestellingen direct te controleren en wanneer het product beschadigd is, dit binnen 24 uur na levering aan de verkoper te melden.

 

 


Artikel 12 - Eigendomsrecht

 

Alle geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot het gehele uitstaande bedrag m.b.t. de levering en de daarbij behorende kosten betaald zijn.

 Artikel 13 - Garantie

1.
Een eventueel door het bedrijf als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die de klant jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet.

2.
Een eventueel door de fabrikant of de importeur verleende garantie doet niets af aan de rechten die de klant jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet, de overeenkomst op afstand en de door het bedrijf verleende garantie.

 

 

 

Artikel 14 - De bestelling

1.
Leveranties van goederen en/of diensten worden uitsluitend gedaan op uitdrukkelijke bestelling, tenzij tussen het bedrijf en de klant anders is overeengekomen.

2.
Hetgeen ongevraagd wordt toegezonden mag door de klant naar believen om niet worden gehouden dan wel kosteloos worden teruggezonden, tenzij er sprake is van een kennelijke vergissing, dan wel de verzending de klant is toe te rekenen.
In geval van een kennelijke vergissing zal de klant het bedrijf hiervan op de hoogte stellen. Indien en voor zover de aard ervan dit toelaat, zal de klant de goederen en bescheiden ter beschikking van het bedrijf houden. De klant zal al hetgeen doen dan wel nalaten wat de redelijkheid en billijkheid vergt.

 

 

 

Artikel 15 - De uitvoering van de bestelling

1.
Het bedrijf zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van goederen en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2.
Als plaats van levering geldt het afleveradres van de klant dat het laatst aan het bedrijf kenbaar is gemaakt, tenzij anders is overeengekomen.

3.
Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren.

4.
Indien levering van een besteld goed onmogelijk blijkt te zijn, zal het bedrijf zodanige inspanningen verrichtingen als de redelijkheid en billijkheid met zich brengen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Ten laatste zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt aangeboden en wanneer de klant hier geen genoegen mee neemt, deze de bestelling kan annuleren.

5.
Het risico van beschadiging en/of vermissing van goederen berust tot het moment van bezorging bij het bedrijf, tenzij anders is overeengekomen.

 


 

Artikel 16 - Duurtransacties

1.
De klant kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden.

2.
Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal één jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de klant de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de opzegtermijn maximaal drie maanden bedragen.Artikel 17 - Betaling

1.
De door de klant verschuldigde bedragen dienen binnen zeven dagen of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden, te worden voldaan, dan wel zoveel later als is overeengekomen.

2.
De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde gegevens onverwijld aan het bedrijf te melden.

3.
In geval van wanbetaling van de klant heeft het bedrijf behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de klant kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 
 Artikel 18 - Geschillen

1.
Op overeenkomsten tussen het bedrijf en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.